Accent methode brengt risicocultuur duidelijk in beeld

Risicocultuur is niet alleen van belang voor financiële dienstverleners. Ook woningcorporaties hebben ermee te maken. Speciaal voor corporaties hebben wij een methode op maat ontwikkeld om de risicocultuur van uw organisatie in kaart te brengen. Aan de hand van interviews en documentatie weet u precies hoe u ervoor staat. U kunt dan stappen ondernemen om vast te leggen hoe uw organisatie risico’s identificeert, begrijpt, bespreekt en hoe u acteert op risico’s.

Kijken door een risicobril

Cultuur en risicocultuur zijn sterk aan elkaar gerelateerd. De cultuur van de organisatie wordt gevormd door het geheel van de normen en waarden, houdingen en gedragingen die op alle niveaus van de organisatie worden uitgedragen en nageleefd. De risicocultuur beschouwt de organisatiecultuur door een ‘risicobril’ en benoemt die aspecten van de organisatiecultuur die invloed hebben op de wijze waarop individuen en teams in de organisatie omgaan met risico’s en de beheersing daarvan.

Voor woningcorporaties

Onder invloed van schandalen en fraudes is de aandacht voor risicocultuur de afgelopen jaren fors gegroeid. De financiële sector ging hierin voorop, maar ook bij woningcorporaties komt er steeds meer aandacht voor risicocultuur en soft controls. Toch zijn er nog maar weinig corporaties die dit concreet weten te maken en hierover rapporteren in hun jaarverslag. Accent heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de risicocultuur van de corporatie in kaart te brengen en faciliteert de interne dialoog hierover.

Soft en hard controls

Risicocultuur is een samenspel van ‘hard controls’ en ‘soft controls’ binnen een organisatie. Voorbeeldgedrag en een lage drempel om integriteitskwesties aan te kaarten zijn belangrijke soft controls in een organisatie. Maar ook ‘hard controls’ zoals het hebben van (geschreven) risicobeleid, opleidingen en processen beïnvloeden de risicocultuur sterk. Accent heeft deze elementen samengebracht in een risicocultuurmodel. Aan de hand van 20 vragen aan medewerkers en leidinggevenden binnen de corporatie kan een beeld worden geschetst van de sterke en zwakkere elementen van de risicocultuur.

Verrassende inzichten

Wij verdiepen het opgehaalde beeld door interviews te houden en documentatie door te nemen. Ook voeren we benchmark onderzoek uit. Met al dit materiaal formuleren we stellingen die we voorleggen aan het bestuur en het managementteam van de corporatie om de dialoog te kunnen voeren over de huidige en gewenste risicocultuur. Wij faciliteren de dialoog over verbeterpunten en de wijze waarop de corporatie die kan realiseren. Het onderzoek naar de risicocultuur en soft controls van een corporatie levert soms verrassende inzichten op en maakt het mogelijk om zaken die leven, maar van nature onbesproken blijven, toch op tafel te brengen.

Maak een afspraak

Meer weten over onze methode om uw risicocultuur in beeld te brengen? Neem dan contact met Alice Jansen.