Afwegingskader investeringen bij Woningcorporaties

Bij de beoordeling van nieuwe investeringen of grote projecten is het belangrijk de juiste afweging te maken. Daarbij valt te denken aan de mate waarin de investering of het project bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie, wat de financiële en niet-financiële rendementen zijn, de mogelijke risico’s als gevolg van de investering of het project en de vraag of aan andere randvoorwaarden wordt voldaan. Bij deze randvoorwaarden kunnen we denken aan: afspraken met gemeenten, huurders of andere stakeholders, de van toepassing zijnde wetgeving , normen van toezichthouders en mogelijk interne randvoorwaarden (zoals een treasury- of investeringsstatuut).

Plaat integraal afwegingskader - 3 R Model

Accent Organisatie Advies ontwikkelde voor een woningcorporatie een afwegingsmodel waarmee investeringsvoorstellen kunnen worden beoordeeld op bovengenoemde aspecten. Daarbij is het ook mogelijk om verschillende scenario’s of verschillende voorstellen met elkaar te vergelijken. Op deze wijze wordt de besluitvorming meer geobjectiveerd, worden de relevante aspecten in de afweging meegenomen, en kan een discussie over het voorstel zich toespitsen op de juiste thema’s.

Meer weten? Neem dan contact op met Frank van Egeraat of Carla van der Weerdt