Begrijpen

Een financiële scan van uw organisatie

Met behulp van een financiële scan kunnen wij u inzicht verschaffen in het verbeterpotentieel van uw organisatie. Samen met u analyseren wij de financiële en niet-financiële impact van de mogelijke verbetertrajecten om te begrijpen of deze binnen uw financiële strategie passen en of ze tot een verdere optimalisatie van de aansturing leiden.

Ons advies richt zich hierbij enerzijds op inrichting, organisatie en besluitvorming van de financiële aansturing (het Strategisch Management Proces) en anderzijds op een aantal specifieke aandachtsgebieden in de financiële functie.

Het Strategisch Management Proces

Het Strategisch Management Proces zorgt ervoor dat strategische doelstellingen worden vertaald naar meetbare financiële doelen, dat het schaarse kapitaal wordt gealloceerd aan de meest kansrijke investeringen en dat de ‘performance’ wordt vastgelegd in concrete indicatoren.

Om het Strategisch Management Proces effectief in te zetten is het noodzakelijk om plannen, voortgang en verantwoording systematisch te bespreken. Alleen dan kan tijdig (bij)gestuurd worden.

De Finance functie is in dit proces de spin in het web. Daarnaast is de inrichting van de financiële aansturing cruciaal. Accent Organisatie Advies adviseert klanten bij het inrichten en opzetten van een strategisch management proces.


Een financiële instelling had lange termijn strategische doelen geformuleerd, in lijn met de missie van de onderneming. Van de realisatie van deze doelstellingen kwam echter weinig terecht.

Het werd ons snel duidelijk dat jaarlijkse budgetonderhandelingen geen relatie hadden met de gestelde strategische doelen. 
man-werkt-op-laptop
Ook werd er geen korte termijn prestatiemeting uitgevoerd. Samen met de CFO van de onderneming hebben we de financiële aansturing verbeterd. Onder andere door:

  • Het opzetten van een gezamenlijke strategie en Finance functie die de lange en de korte termijn aan elkaar koppelde
  • Het definiëren van een meetbare strategische en implementatie agenda en het inrichten van een systematisch voortgangsproces

Specifieke aandachtsgebieden

In lang niet alle gevallen is er sprake van een financieel inrichtingsvraagstuk en is er behoefte aan ondersteuning met betrekking tot specifieke financiële vraagstukken. Wij ondersteunen organisaties bij hun analyses op verschillende terreinen:

  • Wij doen in opdracht van klanten een ‘due diligence’ ter voorbereiding van een overname of investering
  • Wij analyseren mogelijke of voorgenomen investeringen en helpen klanten daarbij de juiste keuzes te maken (investeringsanalyse)
  • Wij adviseren organisaties bij het vinden van een optimale financieringsstructuur
  • Wij analyseren de onderliggende drivers van kosten, opbrengsten en winstgevendheid