Financieel Reglement gaat verder dan Treasury Statuut

Met de invoering van de Woningwet dienen corporaties voor 1 september een financieel reglement op te stellen en ter goedkeuring aan de Autoriteit woningcorporaties aan te bieden. Dit financieel reglement is meer dan het bekende treasury statuut. Niet alleen moet worden vastgelegd hoe de corporatie omgaat met het aantrekken van financiering, derivaten of beleggingen, maar ook wat de financieringsstrategie is en hoe de AO/IC van de financiële functie is ingericht.

financieel reglement woningcorporatiesHet financieel reglement geeft inzicht in de grenzen die de corporatie stelt aan de risico’s verbonden aan haar financiële beleid en beheer, en beschrijft welk beleid zij voert om de financiële continuïteit van de corporatie te waarborgen. Daarnaast zal een duidelijke relatie moeten worden gelegd tussen het reglement (of het financieel beleid) en de strategie en volkshuisvestelijke opgave van de corporatie.

Samenhang

Met het opstellen van het financieel reglement komt er samenhang tussen de verschillende onderdelen van het financieel beleid, zoals het treasury statuut, investeringsstatuut, verbindingenstatuut, beleggingsbeleid, derivatenbeleid en de organisatorische invulling hiervan. Deze samenhang wordt verkregen door de financieringsstrategie en de risicobereidheid vast te stellen, waarbij duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria zullen worden bepaald.

Het financieel reglement moet een beschrijving bevatten van de positionering in de organisatie en welke functies betrokken zijn. Maar ook dienen verantwoordelijkheden en bevoegdheden (eventueel inclusief persoonlijke limieten), functiescheiding, positionering control en beheers- en rapportage vereisten te worden uitgewerkt, zodat voor alle medewerkers duidelijk is wat de spelregels van het financieel beleid van de corporatie zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Praktisch toepasbaar

Het financieel reglement dient eenvoudig bruikbaar te zijn binnen de organisatie. Te vaak zien we in bestaande treasury statuten dat letterlijk wetteksten worden overgenomen, zonder duidelijk te maken wat binnen de corporatie nu precies geaccepteerd is of hoe hier op een praktische manier invulling aan moet worden gegeven.

Graag vertellen wij u meer over onze aanpak bij het opstellen van een financieel reglement