Governance

GovernanceGovernance code1

Het van oorsprong Engelse begrip Goverance is inmiddels goed ingeburgerd in de Nederlandse taal. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Goede governance is één van de belangrijkste voorwaarden voor de continuïteit van organisaties.

Governance gaat onder meer over de verhouding tussen het bestuur de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht (voor beide hanteren we verder de afkorting RvC) van een organisatie. De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad richt zich daarbij tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de organisatie, de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De Raad ziet er bovendien op toe dat het bestuur in de organisatie vorm geeft aan een gezonde cultuur, en bijbehorende soft controls, gericht op lange termijn waardecreatie.

De effectiviteit van het toezicht door de RvC wordt enerzijds bepaald door structuuraspecten. Heeft de RvC zijn toezicht- en toetsingskader op orde? Is sprake van goed voorbereide vergaderingen met heldere stukken? Is de besluitvorming op orde? Anderzijds bepaalt de houding en het gedrag van individuele leden van de Raad, alsmede de interactie tussen de leden van de Raad als team, de mate waarin het toezicht effectief is. Hoe acteren raadsleden in de vergaderingen? Houden ze elkaar bij de les, of heeft ieder zo zijn eigen interesses en stokpaardjes?

Governance volwassenheid

In de praktijk zijn verschillende volwassenheidsniveaus in het toezicht door de RvC te onderkennen.

 

Governance volwassenheid

Klik voor een vergroting

Om de volwassenheid van het toezicht door een RvC op een hoger niveau te krijgen, moet een RvC aandacht besteden aan onderstaande vier onderwerpen.