Toezicht- en toetsingskader

Toezicht- en toetsingskaderGovernance scan

Een RvC moet beschikken over een goed uitgewerkt toezicht- en toetsingskader, gebaseerd op een heldere visie op besturen en toezicht houden in de organisatie.

In een toezichtvisie beschrijft de RvC haar rolopvatting als toezichthouder, klankbord en werkgever, de onderlinge wisselwerking in rollen en de verhoudingen tussen het bestuur en de RvC.

Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de organisatie en omvat het geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van haar taken volgt. Het toezichtkader omvat enerzijds externe kaders, zoals relevante wet- en regelgeving en sectorspecifieke codes. Anderzijds bevat het interne kaders, zoals de statuten van de organisatie, het bestuursreglement, het reglement van de RvC, de profielschets van de RvC en charters van specifieke RvC commissies, zoals de selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Het toetsingskader omvat de besturings- en beheersingskaders waaraan de RvC bestuursvoorstellen en –besluiten inhoudelijk kan toetsen. Bij het besturingskader moet gedacht worden aan het visiedocument van de organisatie, het strategisch plan, het ondernemingsplan, de meerjarenbegroting, het jaarplan, het overzicht van en afspraken met belangenhouders. Het beheersingskader betreft onder andere de financiële kaders, het investeringsbeleid, het treasury-  en financieringsbeleid, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het ICT beleid, de integriteitscode en klokkenluidersregeling, en het organisatie- en formatieplan.