Risicocultuur duidelijk in beeld

Onder invloed van schandalen en fraudes is de aandacht voor risicocultuur de afgelopen jaren fors gegroeid. De financiële sector ging hierin voorop, maar ook bij andere organisaties komt er steeds meer aandacht voor risicocultuur en soft controls. Toch zijn er nog maar weinig organisaties die dit concreet weten te maken en hierop actief sturen. Accent heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de risicocultuur van de organisatie in kaart te brengen en faciliteert de interne dialoog hierover. Aan de hand van interviews en documentatie weet u precies hoe u ervoor staat. U kunt dan stappen ondernemen om vast te leggen hoe uw organisatie risico’s identificeert, begrijpt, bespreekt en hoe u acteert op risico’s.

Kijken door een risicobril
Cultuur en risicocultuur zijn sterk aan elkaar gerelateerd. De cultuur van de organisatie wordt gevormd door het geheel van de normen en waarden, houdingen en gedragingen die op alle niveaus van de organisatie worden uitgedragen en nageleefd. De risicocultuur beschouwt de organisatiecultuur door een ‘risicobril’ en benoemt die aspecten van de organisatiecultuur die invloed hebben op de wijze waarop individuen en teams in de organisatie omgaan met risico’s en de beheersing daarvan.

Soft en hard controls
Risicocultuur is een samenspel van ‘hard controls’ en ‘soft controls’ binnen een organisatie. Voorbeeldgedrag en een lage drempel om integriteitskwesties aan te kaarten zijn belangrijke soft controls in een organisatie. Maar ook ‘hard controls’ zoals het hebben van (geschreven) risicobeleid, opleidingen en processen beïnvloeden de risicocultuur sterk. Accent heeft deze elementen samengebracht in een risicocultuurmodel. Aan de hand van 20 vragen aan medewerkers en leidinggevenden binnen de organisatie kan een beeld worden geschetst van de sterke en zwakkere elementen van de risicocultuur.

Verrassende inzichten
Wij verdiepen het opgehaalde beeld door interviews te houden en documentatie door te nemen. Ook voeren we benchmark onderzoek uit. Met al dit materiaal formuleren we stellingen die we voorleggen aan het bestuur en het managementteam van de organisatie om de dialoog te kunnen voeren over de huidige en gewenste risicocultuur. Wij faciliteren de dialoog over verbeterpunten en de wijze waarop de organisatie die kan realiseren. Het onderzoek naar de risicocultuur en soft controls van een organisatie levert soms verrassende inzichten op en maakt het mogelijk om zaken die leven, maar vaak onbesproken blijven, toch op tafel te brengen.

Meer weten?
In bijgaand artikel schetsen wij onze aanpak voor het in kaart brengen en beïnvloeden van de risicocultuur van een organisatie.