Begrijpen

Zicht op alle risico’s

Nu u zich bewust bent van de risico’s, is het belangrijk om antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Hoe groot is de kans dat de risico’s zich voordoen?
  • Als de risico’s zich voordoen, hoe groot zou dan de impact zijn?
  • Vinden we die risico’s acceptabel of moeten we maatregelen nemen?

Analyseren van risico’s

Om uw risico’s te begrijpen stellen we samen met u een analyse op van de geïdentificeerde risico’s. Wij hanteren daarbij verschillende methoden en technieken zoals:

Het resultaat van deze analyses is een helder inzicht in de omvang van de risico’s die uw organisatie loopt, zodat u onderbouwde afwegingen kunt maken over het al dan niet treffen van maatregelen. Die afwegingen maakt u door de uitkomsten van de risicoanalyse te confronteren met uw risicobereidheid. De risico’s die u loopt moeten daarmee in evenwicht zijn.

man in balance

Bepalen van uw risicobereidheid

Een essentieel element van het ‘begrijpen’ is het hebben van inzicht in uw risicobereidheid of ‘Risk Appetite’.

  • Hoeveel risico bent u als organisatie bereid te lopen in het streven naar het realiseren van uw strategie en doelstellingen?
  • Hoe definieert u uw risicobereidheid en op welke niveaus in de organisatie moet hierover worden beslist?

We ondersteunen u in het definiëren van uw risicobereidheid. Wanneer modelleren noodzakelijk is kunnen wij u daarvoor ook de expertise bieden.

Een uitgesproken risicobereidheid helpt bij het uitwerken van een risicostrategie, in de vorm van financiële – en niet financiële doelstellingen en het maken van afwegingen tussen risico’s accepteren en risico’s beperken of vermijden. Wij helpen onze klanten met het ontwikkelen van een risicostrategie in de vorm van een Risk charter met duidelijke risico principes.

Accent Organisatie Advies heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geadviseerd bij het formuleren van een expliciete risicobereidheid, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Deze risicobereidheid helpt het WSW bij het maken van afwegingen tussen het al dan niet verlenen van een borgstelling op leningen aangetrokken door woningcorporaties. De Risk Appetite vormt een essentieel element in de risicomanagement strategie van het WSW.

Waarborg-Sociale-woningbouw