Implementatie

De 5B’s

Wanneer wij klanten helpen met het daadwerkelijk implementeren van risicomanagement, doorlopen wij gezamenlijk met de organisatie ons 5B model. Dit zorgt ervoor dat alle elementen van een succesvolle, duurzame implementatie aan bod komen.

Afhankelijk van de specifieke situatie van de organisatie zal er extra aandacht besteed worden aan:

  • Bewustworden: het belang van risicomanagement bij management en medewerkers ‘tussen de oren’ krijgen
  • Bekwamen: medewerkers in staat stellen materiële risico’s te identificeren en te adresseren, ze handvatten mee te geven zoals raam- en analysewerken en beoordelingstechnieken
  • Begrijpen: het gezamenlijk identificeren, analyseren en beoordelen van de risico’s die de organisatie loopt, in hoeverre zijn de risico’s acceptabel?
  • Bewegen: het opstellen of aanpassen van de risicostrategie en beheersmaatregelen en het vertalen hiervan naar beleid, procedures en instrumenten (waaronder risicolimieten)
  • Borgen: het inrichten van het risicomonitoringsproces zodat aan de ene kant de ontwikkeling van bekende risico’s gevolgd wordt en aan de andere kant ook opkomende risico’s tijdig in beeld komen
Case study: risicomanagement is de kern. Ontwikkelingen in de sector, een nieuwe politieke context en vraagstukken rondom het toezicht waren aanleiding voor WSW om haar strategie tegen het licht te houden en te herijken. Meer dan voorheen wordt in de nieuwe strategie de nadruk op risicomanagement gelegd. Accent Organisatie Advies heeft WSW inhoudelijk geadviseerd en ondersteund bij het uitwerken van de risicostrategie en bij het ontwerp en de inrichting van het nieuwe risicobeoordelingskader. Met de aangescherpte risicostrategie, risicobeoordeling en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen, wil WSW bereiken dat de corporatie op een zodanige wijze handelt dat de kans dat deze corporatie in de problemen komt vermindert. Hiermee draagt WSW bij aan de solidariteit in het stelsel en aan een toekomst vaste sector.
Waarborg-Sociale-woningbouw