Case studies

Case studies bij de woningcorporaties

Lean optimaliseringsprogramma’s

Voor verschillende woningcorporaties hebben wij Lean trainingen verzorgd. Tevens hebben wij samen met multi-disciplinaire teams uit de organisatie het mutatieproces, het onderhoudsproces en het in-exploitatie proces onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in aangepaste processen met minder verspillingen en met snellere doorlooptijden. Nog belangrijker: tevreden klanten en personeel. Met behulp van onze Accent Pro verbetersoftware hebben wij onderhoudsprocessen van woningen geanalyseerd en geoptimaliseerd.


Halveren van doorlooptijd met behulp van inzicht in activiteiten

Samen met een projectteam van een grote bouwonderneming hebben we een tijdstudie uitgevoerd van het renovatieproces bij een woningcorporatie. De bouwonderneming had de ambitie om de doorlooptijd van het renovatieproces flink terug te brengen, met behoud van kwaliteit. Met name om de bewoners zo kort mogelijk te belasten met werkzaamheden in hun huis.

Het gemak van de Accent Pro verbetersoftware maakte het mogelijk dit onderzoek binnen een kort tijdsbestek op te starten en de metingen door een medewerker van de bouwonderneming zelf te laten verrichten. De voornaamste bevindingen waren de volgende:

  • Er bleek veel variabiliteit in het proces te zitten, zowel voor wanneer activiteiten uitgevoerd werden als voor de tijd die met activiteiten gepaard ging
  • Er werd veel gelopen zowel binnen als buiten de woning
  • Veel niet-specialistische werkzaamheden werden door verschillende partijen uitgevoerd
  • Er werd gepland op personen in plaats van op woningen (op de ‘Flow’)

Met behulp van de resultaten is de focus van de planning verlegd van personeel naar woning en is het ideale renovatieteam samengesteld om zo specialistische en niet-specialistische taken op de juiste momenten te kunnen uitvoeren. Bovendien is lopen teruggebracht door de benodigde materialen en gereedschappen dichterbij de werkzaamheden te brengen. De doorlooptijd van het renovatieproces is hierdoor meer dan gehalveerd.


 Lean mutatieproces | betrekken van de medewerkers

Hoe betrekken wij onze medewerkers van de verhuur- en mutatieafdeling bij het verkorten van de doorlooptijden van het mutatieproces? Het klantperspectief (huurders) moest centraal staan bij de doorlooptijdverkorting was de opdracht die wij meekregen vanuit de corporatie.

In verschillende workshops hebben wij met alle betrokken medewerkers de volgende stappen doorlopen:

  • Een simulatiespel ‘gespeeld’om verspillingen in de praktijk te ervaren en bekend te raken met een aantal belangrijke Lean principes
  • Bij de verschillende processtappen in het mutatieproces zijn de verspillingen c.q. belemmeringen visueel in kaart gebracht

Makigami 2

  • Op basis hiervan is de ideale procesflow om het aantal leegstandsdagen te verminderen opgesteld en zijn concrete acties doorgevoerd om de verbeteringen te realiseren