Case studies

Lean Management in de industrie en technische dienstverlening

Lean implementatie

Een high-tech productiebedrijf (meerdere cleanrooms) wilde graag Lean implementeren binnen de productie-afdeling om hun klanten beter en sneller te kunnen bedienen. Tijdens onze inventarisatie van het verbeterpotentieel bleek dat invoering van een betere productieplanning, het helder maken van rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie en structurele aanpassingen aan het ERP systeem noodzakelijk waren.

Naast begeleiding van bovenstaande zaken, heeft Accent Organisatie Advies met medewerkers van de werkvloer het productieproces heel visueel gemaakt waardoor dit veel makkelijker te besturen is. Er zijn grijpvoorraad kanbans geïntroduceerd, werkplekken zijn geoptimaliseerd en er is een continue verbetercultuur op gang gebracht. Dit heeft geresulteerd in betere kwaliteit, hogere efficiency en een aantal zeer tevreden grote afnemers.


Innovatie en Lean processen

Een innovatieve elektrotechnische installateur heeft nieuwe producten en concepten ingezet om zijn klanten sneller en beter te bedienen. Om de voorsprong op de concurrentie te vergroten was het noodzakelijk om te meten hoeveel de besparing was ten opzichte van de traditionele werkwijze en daarnaast om te zien hoe het proces optimaal ingericht kon worden.

Wij hebben geholpen om nauwkeurig de nieuwe werkprocessen te omschrijven en te meten – zowel de directe taaktijden als indirecte opslagen (management tijd, logistiek en verspilling) door middel van zowel Multi Moment Opname als Continue Tijdstudie technieken.

Ons onderzoek wees uit dat ruim twintig procent verbeterpotentieel gerealiseerd kon worden indien procesmatig werken en ‘Flow’ principes vanuit Lean geïmplementeerd worden. Door vervolgens een serie ‘pilot’ projecten samen met de monteurs en montage-leiders op te pakken, hebben wij deze nieuwe processen ontwikkeld, de omvang van efficiëntie-verhoging bewezen en maken wij ons nu gereed voor verdere uitrol in de organisatie.


Lean scan chemisch productiebedrijf

Een marktleider in productie van technische oliën benaderde Accent met de vraag of Lean Management een oplossing zou kunnen bieden voor de uitdagingen van steeds kortere leadtimes, groeiende productcomplexiteit en significante groei over de komende jaren in volume en productassortiment.

Een initiële workshop met het Senior Management en middenkader zorgde voor energie en draagvlak voor Lean. Een daaropvolgende Lean scan, met volle betrokkenheid van alle afdelingen binnen Operations, leverde duidelijk zicht op significante productiviteit verbeteringen, reductie in voorraden en het afbouwen van een omvangrijke ‘verborgen fabriek’.
Door de nauwe samenwerking en betrokkenheid van het team vanaf het begin werden de aanbevelingen enthousiast aangenomen en staat het programma klaar voor uitvoering met het oog op het opvangen van de geprognotiseerde volumegroei zonder extra personeel in te zetten.


Procesoptimalisatie in de installatie branche

Valt er in zo’n turbulente omgeving veel te winnen met Lean Management? In een Lean verbetertraject bij een grote elektrotechnische installateur van winkels hebben we aangetoond dat een reductie in uren van 20-30% haalbaar is.

De stap die gemaakt moet worden is van ‘brandjes blussen’ naar ‘brandjes voorkomen’ en van ambachtelijke werkmethoden naar procesmatig werken. Makkelijk gezegd, maar het is best lastig om ‘oud’ gedrag te veranderen.

Wilt u meer details weten over de gevolgde aanpak?