De inrichting van een goed werkend toezicht- en toetsingskader

Onze dienstverlening bestaat uit een door ons ontwikkelde ‘Governance scan’ waarmee we het huidige toezicht- en toetsingskader van de RvC toetsen en daar waar nodig adviseren over mogelijke verbetering. Deze Governance scan kan bijvoorbeeld worden gedaan vooruitlopend op een externe visitatie. Ook ondersteunen wij klanten in het uitwerken en implementeren van een toezicht- en toetsingskader en het uitwerken van een ‘visie op toezicht’.

Toezichtvisie en Toezichtkader

In een Toezichtvisie beschrijft de RvC haar rolopvatting als toezichthouder, klankbord en werkgever, de onderlinge wisselwerking in rollen en de verhoudingen tussen het bestuur en de RvC. Het Toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de organisatie en omvat het geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van haar taken volgt.

  • Externe kaders: relevante wet- en regelgeving, incl. sectorspecifieke codes.
  • Interne kaders: Statuten, bestuursreglement, reglement RvC, profielschets RvC, statuut/charter van RvC commissies (remuneratiecommissie, auditcommissie, investeringscommissie, stakeholder commissie).

 

Toetsingskader

Het Toetsingskader omvat de besturings- en beheersingskaders waaraan de RvC bestuursvoorstellen en –besluiten inhoudelijk kan toetsen.

  • Besturingskaders: visiedocument, strategisch plan, ondernemingsplan, meerjarenbegroting, jaarplan, overzicht belangenhouders, prestatieafspraken met belangenhouders.
  • Beheersingskaders: financiële kaders, investeringsbeleid, treasury- en financieringsbeleid, interne risicobeheersings- en controlesystemen, ICT beleid, kwaliteitsbeleid, integriteitscode en klokkenluidersregeling, organisatie- en formatieplan, HR beleid.

Meer informatie?

Wilt u meer weten hoe de adviseurs van Accent Advies u kunnen helpen bij het verder professionaliseren van het intern toezicht? Download dan hier onze brochure over onze dienstverlening.
Download brochure