Risicocultuur en soft controls

Gedrag en houding bepalen het succes van risicomanagement

Voor iedere organisatie is het beheersen van risico’s essentieel om te waarborgen dat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden. Steeds meer groeit het besef bij bestuurders en toezichthouders dat een eenzijdige focus op risicobeheersingssystemen – de harde kant van risicomanagement – niet voldoende is. Het succes van risicomanagement staat of valt met de houding en het gedrag in de organisatie ten aanzien van risico’s: de risicocultuur. Wij hebben een integrale aanpak ontwikkeld die organisaties in staat stelt grip te krijgen op hun risicocultuur en de daarbij horende soft controls.

Risicocultuur tastbaar maken

Cultuur en risicocultuur zijn sterk aan elkaar gerelateerd. De cultuur van de organisatie wordt gevormd door het geheel aan normen en waarden, houdingen en gedragingen die op alle niveaus van de organisatie worden uitgedragen en nageleefd. De risicocultuur beschouwt de organisatiecultuur door een ‘risicobril’ en benoemt díe aspecten van de organisatiecultuur die invloed hebben op de wijze waarop individuen en teams in de organisatie omgaan met risico’s en de beheersing daarvan.

Een gezonde risicocultuur

Organisaties voelen steeds meer de behoefte om een gezonde risicocultuur na te streven omdat dit bijdraagt aan een hogere klantwaarde, het voorkomen van incidenten en betere en meer voorspelbare financiële prestaties. Daarnaast ondersteunt een gezonde risicocultuur de mogelijkheid om organisaties platter te maken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen. Organisaties worden daardoor wendbaarder en kunnen beter het hoofd bieden aan de toenemende mate van verandering, onzekerheid en complexiteit in de wereld van vandaag.

Belang van ‘soft controls’

Er is een groeiende druk van ‘buiten’ om meer transparantie en zichtbare aandacht te geven aan een gezonde risicocultuur en de daarbij horende ‘soft controls’. Ondanks het groeiende besef dat de risicocultuur in de organisatie van belang is, komen veel organisaties vaak niet verder dan een oppervlakkige discussie over het belang van risicocultuur. Het is een moeilijk tastbaar begrip waar geen universeel geaccepteerde aanpak voor bestaat om het begrip te kaderen, te meten en te bewaken. Veel organisaties hebben behoefte aan concrete handvatten om de risicocultuur inzichtelijk te maken en daarop te sturen. Soft controls zijn daarin essentieel. Met onze risicocultuurkaart krijgt u zicht op de mate waarin de hard controls en soft controls in voldoende mate zijn ontwikkeld en geborgd in de organisatie.

Grip op risicocultuur

Een beoordeling van de risicocultuur van een organisatie levert soms verrassende inzichten op en maakt het mogelijk om zaken die leven, maar van nature onbesproken blijven, toch op tafel te brengen. Accent Advies heeft een integrale aanpak ontwikkeld die organisaties in staat stelt grip te krijgen op hun risicocultuur. Deze aanpak, die is gebaseerd op research van internationale standaarden en best practices op het gebied van risicomanagement en organisatiecultuur, omvat een gestructureerde methode om de risicocultuur van de organisatie in beeld te brengen, te beoordelen en interventies te plegen om de risicocultuur op het geambieerde niveau te krijgen.

Cultuur beïnvloedt besluitvorming

Een vaak onderbelicht onderdeel van de risicocultuur is de besluitvorming binnen de organisatie. In het besluitvormingsproces bestaan verschillende risico’s, waarvan men zich vaak slechts ten dele bewust is, terwijl deze belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de performance, en soms zelfs de continuïteit, van de organisatie. De wijze waarop wij omgaan met deze onzekerheden bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het besluit. De risicocultuur, het gedrag en de persoonlijke drijfveren van mensen spelen een zeer belangrijke rol bij het nemen van besluiten binnen een organisatie

Grip op risicocultuur

Een beoordeling van de risicocultuur van een organisatie levert soms verrassende inzichten op en maakt het mogelijk om zaken die leven, maar van nature onbesproken blijven, toch op tafel te brengen. Accent Advies heeft een integrale aanpak ontwikkeld die organisaties in staat stelt grip te krijgen op hun risicocultuur en hun risicobewustzijn. Deze aanpak, die is gebaseerd op research van internationale standaarden en best practices op het gebied van risicomanagement en organisatiecultuur, omvat een gestructureerde methode om de risicocultuur van de organisatie in beeld te brengen, te beoordelen en interventies te plegen om de risicocultuur op het geambieerde niveau te krijgen.

Risicocultuur duidelijk in beeld

Het succes van risicomanagement staat of valt met de houding en het gedrag in de organisatie ten aanzien van risico’s: de risicocultuur. In dit artikel schetsen wij onze aanpak voor het in kaart brengen en beïnvloeden van de risicocultuur van een organisatie.
Download artikel