Strategisch risicomanagement

Sturen op ambities, doelen, kansen en risico’s

Een organisatie heeft bij het uitvoeren van haar strategie en in de bedrijfsvoering te maken met allerlei onzekerheden. Sommige onzekerheden bieden kansen, andere onzekerheden vormen een risico voor de organisatie om haar doelstellingen te realiseren. Hoe beter een organisatie in staat is deze onzekerheden in beeld te brengen en te beheersen, hoe beter de organisatie kansen kan benutten, risico’s bewust kan nemen en daarmee haar strategie en doelstellingen kan realiseren. Strategisch risicomanagement helpt een organisatie hierbij.

Strategisch risicomanagement

Het vertrekpunt bij zowel de strategische sturing als strategisch risicomanagement zijn de doelstellingen van een organisatie. Als eerste stap brengt een organisatie in kaart wat de strategische risico’s zijn die het realiseren van de doelstellingen in de weg kunnen zitten. Vervolgens wordt bepaald wat haar risicofilosofie is en definieert de organisatie haar eigen risicobereidheid. Zo zal bij een organisatie waar de strategie, doelstellingen en ambities groter en uitdagender zijn, de risicofilosofie en risicobereidheid van de organisatie ruimer (moeten) zijn dan bij organisaties met een gematigde groeistrategie.

Strategische risicokaart
Strategische risicokaart

Richtinggevende uitspraken

Op basis van een gedragen risicofilosofie en risicobereidheid komt een organisatie tot een aantal richtinggevende, kwalitatieve uitspraken over hoeveel onzekerheid de organisatie bereid is te accepteren, welke ruimte er is om kansen te benutten en waar haar ‘strepen in het zand’ liggen. Na het vastleggen van deze ‘kwalitatieve uitspraken’ worden rondom de belangrijkste doelstellingen, kansen en risico’s een aantal scenario’s doorgerekend op hun lange(re) termijn effecten om zo ook invulling te geven aan concrete kwantitatieve, financiële en organisatorische randvoorwaarden waarbinnen de strategie moet worden gerealiseerd. Deze set aan kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken wordt vastgelegd en vormt daarmee de basis het van het  risicomanagement op tactisch niveau.

 

Het goede gesprek

Uit onze ervaring weten wij dat het uitspreken van ambities, doelen, kansen en risico’s en hoe daar mee om te gaan een uitdaging is. Het ‘meekrijgen’ van de RvC ook. Onze aanpak is gebaseerd op ‘het goede gesprek’ tussen bestuur, management en RvC. We faciliteren transparante dialogen, we houden deelnemers in workshops een kritische spiegel voor en zorgen dat het gesprek concrete resultaten oplevert. We zorgen er voor dat de gemaakte keuzes en uitspraken worden vastgelegd als onderdeel van bijvoorbeeld de toezichtvisie, ondernemings- en beleidsplannen, kaderbrieven, jaarverslagen en/of de website.

 

Borgen strategisch risicomanagement

Strategisch risicomanagement moet integraal worden geborgd in besluitvorming, toezichtkaders en ondernemingsplannen van organisaties. Wij ondersteunen organisaties deze vertaalslag te maken.

Hoe scherp willen we aan de wind varen?

Het expliciteren van strategische keuzes is niet altijd een makkelijk proces. Daarom ga je als bestuurder in een vroegtijdig stadium het gesprek aan binnen het bestuur en management team maar ook met andere belanghebbenden. In bijgaand artikel geven wij aan hoe een dergelijk gesprek kan plaatsvinden.
Download artikel