Tactisch risicomanagement

Risicomanagement in de praktijk brengen

Risicomanagement op tactisch niveau omvat de doorvertaling van de strategische risico’s naar afdelingen, projecten of specifieke thema’s. Accent Advies ondersteunt klanten in de doorvertaling van strategisch risicomanagement naar tactisch niveau. We faciliteren afdelingen of bedrijfsonderdelen met het in kaart brengen van hun belangrijkste risico’s en leggen verbinding met hun doelstellingen en de strategische risico’s van de organisatie. We hebben ook een brede ervaring in diverse sectoren op het gebied van het opstellen en ontwikkelen van pragmatische afwegingskaders en beleidsstukken.

Praktische vertaalslag

In het tactisch risicomanagement wordt een vertaalslag gemaakt van de strategische risico’s en de risicobereidheid van de organisatie. Daar waar de strategische risico’s veelal gerelateerd zijn aan de organisatie als geheel worden op tactisch niveau de risico’s meer geïnventariseerd op afdeling- of bedrijfsonderdeel niveau. Op tactisch niveau worden ook relevant beleid, afwegingskaders en richtlijnen gemaakt ter ondersteuning van de tactisch besluitvorming en beheersing van de risico’s.

De doorvertaling van strategische risico’s naar tactisch niveau kan zowel op afdelingsniveau als thematisch plaatsvinden. Op afdelingsniveau worden dan de risico’s bepaald die het realiseren van de jaarplannen in de weg zitten en wordt per afdeling een risicokaart gemaakt. Deze afdelingsrisico’s worden dan geclusterd en gekoppeld aan de strategische risico’s zodat een coherent risicoraamwerk ontstaat. Doorvertaling kan ook thematisch plaatsvinden door het inventariseren van de onderliggende risico’s rondom een bepaald een strategisch risico (bijvoorbeeld informatiebeveiliging, personeelsrisico).

 

Met risicobeleid richting geven

Het risicobeleid heeft als doel richting te geven aan het risicomanagement binnen de organisatie (‘zo doen wij risicomanagement bij ons’). Het stelt medewerkers in staat om hun werk te doen, binnen de risicokaders van de organisatie. Bij het uitwerken van risicobeleid of een risicostatuut is de uitdaging een goede balans te vinden tussen de mate van detail en leesbaarheid. Lange kaders en beschrijvingen zijn wellicht heel compleet, maar worden zelden gelezen en verliezen daardoor hun praktische waarde.

 

Integratie in beleid

Risicobeleid is bij voorkeur geen afzonderlijke set aan beleidsdocumenten, kaders of richtlijnen, maar wordt zo veel als mogelijk geïntegreerd in bestaand beleid. Te denken valt aan financiële sturingskaders, afwegingskaders voor investeringen, treasury beleid of personeelsbeleid. Daarnaast zijn er beleid en richtlijnen die gericht zijn op de beheersing van specifieke risico’s, zoals een informatiebeveiligingsbeleid of een fraude- en integriteitsbeleid.

Onderstaand vindt u een voorbeeld van een sturingskader voor risicobeheersing op tactisch niveau.

 

Versterken tactische besluitvorming

Bij de besluitvorming omtrent nieuwe investeringen of projecten is het belangrijk de juiste afweging te maken. Meestal betrekken organisaties risico’s impliciet wel bij de afweging van voorstellen, maar worden de afwegingen en risico’s zeker niet altijd expliciet vastgelegd. Daardoor is niet voor alle betrokkenen duidelijk of en hoe deze factoren in de besluitvorming zijn meegenomen. Met een gestructureerde afweging van de voorstellen waarin zowel de rendementen als de risico’s worden meegenomen, wordt het risico van onzorgvuldige, onvolledige en/of onduidelijke besluitvorming bij veranderingen beperkt.

Integraal risicomanagement in de zorg

Meer weten over integraal risicomanagement in de zorg? Download dan bijgaand artikel, waarin we de verschillende onderdelen van integraal risicomanagement uit een zetten.
Download brochure