Stel het ambitieniveau van uw risicomanagement vast

In onze dienstverlening maken wij middels een ‘verschillen analyse’ tussen het huidige niveau en het ambitieniveau van risicomanagement duidelijk welke onderdelen voldoende uitgewerkt zijn en welke onderdelen nog moeten worden opgepakt om de geformuleerde ambitie te realiseren. Deze uitkomsten vormen de basis om te komen tot een ‘routekaart’ voor risicomanagement.

Huidige en gewenste niveau

Allereerst zal moeten worden vastgesteld wat het huidige en gewenste niveau van een organisatie is op het gebied van risicomanagement. Dit kan aan de hand van een risicomanagement volwassenheidsladder. Deze volwassenheidsladder geeft aan waar de organisatie staat en welke stappen moeten worden gezet om naar het gewenste niveau te komen.

 

Huidig niveau vaststellen

Veelal wordt er al bewust en onbewust omgegaan met risico’s al zijn dit vaak de risico’s op het operationele vlak. Men zal dus moeten beginnen met het vaststellen welke activiteiten reeds worden ontplooid. Op basis van deze analyse kan worden vastgesteld waar een organisatie staat op de risicomanagement volwassenheidsladder.

 

Realistisch niveau bepalen

Daarnaast zal een organisatie moeten bepalen welk volwassenheidsniveau realiseerbaar is. Dit is veelal afhankelijk van de ambities, de omvang en complexiteit, en de cultuur van een organisatie. Hierbij moet naast het gewenste ambitieniveau ook gekeken worden naar de kosten van het realiseren van deze ambitie. Het mag duidelijk zijn dat risicomanagement bij een kleine, lokale organisatie pragmatischer ingericht kan en mag worden dan bij een grote, wereldwijd opererende organisatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze expertise om het ambitieniveau van uw risicomanagement vast te stellen? Neem contact op met Marc Breij. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak