Vertaal risico’s naar tactisch niveau

De doorvertaling van strategische risico’s naar tactisch niveau kan zowel op afdelingsniveau als thematisch plaatsvinden. Onze dienstverlening bestaat daarbij uit het samen met klanten ontwikkelen van een praktische ‘eigen’ organisatie brede methodiek. Daarna verzorgen we een algemene training risicomanagement voor een aantal sleutelpersonen per afdeling om zorg te dragen dat zoveel mogelijk vanaf hetzelfde vertrekpunt wordt gestart.

Risicoraamwerk

Op afdelingsniveau worden risico’s bepaald die het realiseren van de jaarplannen in de weg zitten en wordt per afdeling een risicokaart gemaakt. Deze afdelingsrisico’s worden dan geclusterd en gekoppeld aan de strategische risico’s zodat een coherent risicoraamwerk ontstaat. Doorvertaling kan ook thematisch plaatsvinden door het inventariseren van de onderliggende risico’s rondom een bepaald een strategisch risico (bijvoorbeeld informatiebeveiliging, personeelsrisico).

 

Organisatie brede methodiek

Op het moment dat op afdelingsniveau de risico’s moeten worden bepaald is de uitdaging er voor te zorgen dat iedere afdeling binnen de organisatie op dezelfde manier met risicomanagement aan de slag gaat en hierover op dezelfde wijze rapporteert. Dat kan door middel van het ontwikkelen van een pragmatische ‘eigen’ organisatie brede methodiek. Op die manier kunnen afdelingen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, maar is op het hoogste niveau toch goed inzicht in de beheersing van de risico’s die het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen bedreigen. In de ‘eigen’ organisatie brede methodiek is het dan ook belangrijk dat de afdelingen voldoende diepgang uitvoering geven aan het risicomanagement en zij zodanig over de risico’s rapporteren, dat deze bij elkaar te brengen zijn in één rapportage voor de organisatie als geheel.

 

Training risico inventarisatie

Na het opstellen van de praktische ‘eigen’ organisatie brede methodiek volgt de training. Daarin behandelen we de grondbeginselen rond het identificeren en beheersen van risico’s en de methodiek van de klant en geven we hen de tools om de risico inventarisatie te doen. In de praktijk zijn afdelingen daarna in staat zelf een risico inventarisatie te maken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het vertalen van risico's naar tactisch niveau? Neem dan contact op met Marc Breij. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak