Versterken tactische besluitvorming

Bij de besluitvorming omtrent nieuwe investeringen of grote projecten is het belangrijk de juiste afwegingen te maken. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Bij deze factoren valt te denken aan de mate waarin de investering of het project bijdraagt aan de doelstelling van de organisatie, wat de financiële en niet-financiële rendementen zijn, de mogelijke risico’s als gevolg van de investering of het project en de vraag of aan andere randvoorwaarden wordt voldaan. Samen met onze klanten ontwikkelen wij pragmatische afwegingskaders en beleidsstukken om tot een tactische besluitvorming te komen.

Randvoorwaarden tactische besluitvorming

Bij de randvoorwaarden voor tactische besluitvorming kunnen we denken aan: afspraken belangenhouders, de van toepassing zijnde wetgeving, normen van toezichthouders en mogelijke interne randvoorwaarden (zoals een treasury- of investeringsstatuut). Meestal betrekt een organisatie die factoren impliciet wel bij de afweging van een voorstel, maar worden de afwegingen niet altijd expliciet vastgelegd. Daardoor is niet voor alle betrokkenen (zowel externe als interne stakeholders) duidelijk of en hoe deze factoren in de besluitvorming zijn meegenomen. Met een gestructureerde afweging van de voorstellen waarin zowel de rendementen als de risico’s worden meegenomen, wordt het risico van onzorgvuldige, onvolledige en/of onduidelijke besluitvorming bij veranderingen gemitigeerd. Een hiervoor ontwikkeld model kan worden gebruikt om transparant en op een consistente wijze vast te leggen wat de afwegingen waren in de keuzes.

 

Afweging met scorekaart

Per factor (doelstellingen, rendement, risico’s en randvoorwaarden) is in het afwegingskader een scorekaart opgenomen, waarin de score voor het betreffende voorstel wordt aangegeven, aangevuld door relevante informatie. Door het gebruik van deze formats, die per organisatie kunnen worden aangepast, is het eenvoudig voor de gebruikers om een voorstel te ‘scoren’. Naast dit overzicht per voorstel, kan een overzicht worden gegeven van verschillende voorstellen en/of scenario’s zodat deze met elkaar kunnen worden vergeleken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van een tactische besluitvorming? Neem dan contact op met Marc Breij. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak