Eigen normen voor financiële kengetallen

Er ligt veel druk op woningcorporaties om te investeren en zo bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Dit kan alleen als de corporaties financieel gezond blijven en verantwoorde keuzes maken. Aw/WSW hanteren in hun gezamenlijke beoordelingskader duidelijke normen voor financiële kengetallen. Maar is het verantwoord om daarop te sturen?

Ortec Finance en Accent Advies hebben samen met 10 corporaties in een pilot een best practice ontwikkeld om tot een goede onderbouwing van eigen normen te komen. In vijf stappen werken we toe naar eigen normen die rekening houden met risicobereidheid, strategische risico’s en de gevoeligheden in de eigen meerjarenbegroting.

Onze methodiek in vijf stappen

Stap 1

Een eigen norm moet passen bij de risicofilosofie en de risicovolwassenheid van de corporatie. Onze aanpak begint met het voeren van het gesprek daarover. Dit leidt tot inzicht in het risicobereidheidsprofiel van de corporatie, van defensief, gematigd defensief tot offensief. Klanten waarderen het voeren van het gesprek hierover ten zeerste. Voor alle corporaties die dit traject hebben doorlopen gaf dit een stimulans om het risicomanagement verder te professionaliseren. Het is dan ook van belang dit gesprek met een brede groep te voeren. Het is aan te bevelen hierbij ook de RvC te betrekken.

We hebben nu een gedegen onderbouwing van onze eigen norm” Domesta

Stap 2

Als we weten wat het vertrekpunt is voor de corporatie, starten we met de scenario analyses. We combineren macro-economische scenario’s met strategische what-if-scenario’s die voor de corporatie relevant zijn. Zo leggen we de verbinding tussen strategische risico’s en eigen normen.

 

Stap 3

Uit het risicobereidheidsprofiel leiden we af in welke mate een corporatie de strategische risico’s en scenario’s wenst op te kunnen vangen, zonder dat bijsturing noodzakelijk is. Dat noemen we de ‘meetlat’. De meetlat is zodanig opgebouwd dat naarmate het risicobereidheidsprofiel van een corporatie toeneemt de noodzaak tot het aanhouden van buffers op de normen daalt.

Wij zijn ons meer bewust geworden van de relatie tussen risicomanagement en financiële ruimte” Havensteder

Stap 4

Aan de hand van diverse scenario’s brengen we in beeld wat de afwijking is ten opzichte van de basis meerjarenbegroting. Vervolgens passen we de meetlat toe, waarbij we kijken wat de gevolgen zijn op de drie financiële continuïteitsratio’s, op drie momenten in de tijd (jaar 2, jaar 5 en jaar 10).

Stap 5

Uit eindelijk leidt dit tot een opslag op de normen die Aw/WSW hanteren. Op deze manier heeft u een onderbouwde eigen norm of signaalwaarde in beeld, waarop u vervolgens kunt sturen bij de uitvoering van uw MJB.

De uitkomsten zijn uiteraard afhankelijk van het voorgenomen beleid van de corporatie, zoals opgenomen in de MJB. Dit is immers medebepalend voor de gevoeligheid voor bepaalde risico’s. U kunt daarom niet op voorhand zeggen welke eigen norm passend is voor een corporatie ‘die graag met de stroom meevaart’. En het periodiek herijken van de eigen norm is van belang om optimalisatie van de maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven nastreven.

Uitkomsten van de pilot

De resultaten van de pilot hebben we verwerkt in een korte en overzichtelijk rapport. Geïnteresseerd in de uitkomsten? U kunt het rapport hier downloaden.
Download rapport