Risicobereidheid van de woningcorporatie

Naarmate de wooncrisis nijpender wordt en er meer verhalen over schrijnende gevallen en lastige dilemma’s naar buiten komen, komt de corporatiesector meer in de spotlights te staan. Waarom wordt er niet meer gebouwd? Hoe kunnen de wachtlijsten teruggedrongen worden? Wat is er nodig om starters een kans te bieden op de woningmarkt? Hierbij schept de afschaffing van de verhuurdersheffing grote verwachtingen bij de politiek en maatschappij. Zij zijn namelijk van mening dat de corporaties nu de financiële armslag om aan de slag te gaan met investeren in woningen.

In deze politieke en maatschappelijke dynamiek zoeken woningcorporaties naar een manier om op verantwoorde wijze, met oog voor de lange termijn en liefst op basis van ‘no regret’ hun investeringsniveau te verhogen. Maar hoe bepaal je nu objectief wat die verantwoorde wijze is? Vanuit de invalshoek van risicobereidheid en de vraag ‘wat is een verantwoord risico?’, kun je de reikwijdte van de financiële draagkracht van de woningcorporatie bepalen.

Onze methodiek in vijf stappen

Samen met Ortec Finance hebben wij een methodiek ontwikkeld om inzicht te krijgen welke keuzes verantwoord zijn binnen de ambities en risicobereidheid van de woningcorporatie. In vijf stappen komen we tot de gewenste financiële ‘vluchtstrook’ of ‘buffer van de corporatie.

Stap 1

Een eigen norm moet passen bij de risicofilosofie en de risicovolwassenheid van de corporatie. Onze aanpak begint met het voeren van het gesprek daarover. Dit leidt tot inzicht in het risicobereidheidsprofiel van de corporatie, van defensief, gematigd defensief tot offensief. Klanten waarderen het voeren van het gesprek hierover ten zeerste. Voor alle corporaties die dit traject hebben doorlopen gaf dit een stimulans om het risicomanagement verder te professionaliseren. Het is dan ook van belang dit gesprek met een brede groep te voeren. Het is aan te bevelen hierbij ook de RvC te betrekken.

We hebben nu een gedegen onderbouwing van onze eigen norm” Domesta

Stap 2

Als we weten wat het vertrekpunt is voor de corporatie, starten we met de scenario analyses. We combineren macro-economische scenario’s met strategische what-if-scenario’s die voor de corporatie relevant zijn. Zo leggen we de verbinding tussen strategische risico’s en eigen normen.

 

Stap 3

Uit het risicobereidheidsprofiel leiden we af in welke mate een corporatie de strategische risico’s en scenario’s wenst op te kunnen vangen, zonder dat bijsturing noodzakelijk is. Dat noemen we de ‘meetlat’. De meetlat is zodanig opgebouwd dat naarmate het risicobereidheidsprofiel van een corporatie toeneemt de noodzaak tot het aanhouden van buffers op de normen daalt.

Wij zijn ons meer bewust geworden van de relatie tussen risicomanagement en financiële ruimte” Havensteder

Stap 4

Aan de hand van diverse scenario’s brengen we in beeld wat de afwijking is ten opzichte van de basis meerjarenbegroting. Vervolgens passen we de meetlat toe, waarbij we kijken wat de gevolgen zijn op de drie financiële continuïteitsratio’s, op drie momenten in de tijd (jaar 2, jaar 5 en jaar 10).

Stap 5

Uit eindelijk leidt dit tot een opslag op de normen die Aw/WSW hanteren. Op deze manier heeft u een onderbouwde eigen norm of signaalwaarde in beeld, waarop u vervolgens kunt sturen bij de uitvoering van uw MJB.

De uitkomsten zijn uiteraard afhankelijk van het voorgenomen beleid van de corporatie, zoals opgenomen in de MJB. Dit is immers medebepalend voor de gevoeligheid voor bepaalde risico’s. U kunt daarom niet op voorhand zeggen welke eigen norm passend is voor een corporatie ‘die graag met de stroom meevaart’. En het periodiek herijken van de eigen norm is van belang om optimalisatie van de maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven nastreven.

Risicobereidheid van de woningcorporatie

In bijgaand artikel geven wij een inkijkje in de resultaten van de corporaties die op basis van de hierboven genoemde methodiek hun eigen normen of signaalwaarden hebben bepaald. Hierbij zien wij dat de corporaties op basis van de uitkomsten langzaam opschuiven naar een iets offensiever risicoprofiel om de maatschappelijke ambities te realiseren.
Download artikel