Breng risicocultuur in kaart

Ons onderzoek naar de risicocultuur en soft controls bij een organisatie levert soms verrassende inzichten op en maakt het mogelijk om zaken die leven, maar van nature onbesproken blijven, toch op tafel te brengen.

Dimensies risicocultuur

Aan de hand van de dimensies van het risicocultuur model worden de ‘hard controls’ (structuur) en de ‘soft controls’ (‘gedrag’) benoemd en beoordeeld. De optelsom van de ‘hard & soft controls’ en de wijze waarop deze worden beleefd is bepalend voor de risicocultuur.

Hard controls

De ‘hard controls’ zijn maatregelen die een organisatie treft om het gewenste gedrag direct of indirect ‘af te dwingen’ en ongewenst gedrag te beperken of te voorkomen, bijvoorbeeld missie, visie, normen, waarden, beleid, KPIs, governance en besluitvorming.

Soft controls

De soft controls zijn maatregelen die de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers beïnvloeden, zoals helderheid en duidelijkheid, voorbeeldgedrag, verbondenheid, en betrokkenheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid, transparantie, openheid en bespreekbaarheid, naleving en handhaving.

Risicocultuurkaart

Op basis van een inschatting van de organisatie zelf worden de dimensies van de risicocultuur beoordeeld langs de assen van de hard & soft controls, met andere woorden, in hoeverre zijn de hard controls en soft controls in voldoende mate ontwikkeld en geborgd in de organisatie. Dit leidt uiteindelijk tot een risicocultuurkaart zoals hiernaast afgebeeld.

Risicoprofiel

Op basis van de risicocultuurkaart wordt uiteindelijk het huidige en het geambieerde risicoprofiel gedefinieerd

Onze aanpak

Aan de hand van een set van 20 vragen aan medewerkers en leidinggevenden binnen een organisatie kan een beeld worden geschetst van de sterke en zwakkere elementen van de risicocultuur. Wij verdiepen het opgehaalde beeld door interviews te houden en documentatie door te nemen. Ook voeren we benchmark onderzoek uit. Met al dit materiaal formuleren we stellingen die we voorleggen aan het bestuur en het managementteam van een organisatie om de dialoog te kunnen voeren over de huidige en gewenste risicocultuur. Wij faciliteren de dialoog over verbeterpunten en de wijze waarop de organisatie die kan realiseren. Het onderzoek naar de risicocultuur en soft controls bij een organisatie levert soms verrassende inzichten op en maakt het mogelijk om zaken die leven, maar van nature onbesproken blijven, toch op tafel te brengen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van het inzichtelijk maken van risicocultuur? Neem contact op met Frank van Egeraat. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak