Definieer de risicofilosofie

Bij de inrichting van het strategisch risicomanagement is het zinvol te starten met het bepalen van de risicofilosofie van de organisatie. Wij ondersteunen organisaties met het vaststellen van hun huidige en gewenste risicofilosofie. We faciliteren de dialoog hierover tussen bestuur, management (en eventueel RvC).

Risicofilosofie van de organisatie

De risicofilosofie geeft de visie op de wijze waarop de organisatie wil omgaan met risico’s. De risicofilosofie moet een integraal onderdeel zijn van de besturingsfilosofie van de organisatie: de uitgangspunten die het bestuur hanteert om richting en sturing te geven aan de organisatie.

 

Risico’s inzichtelijk

Onderstaande tabel kan dienen als handvat om de risicofilosofie vorm te geven. In combinatie met de strategische risicokaart kan dan inzichtelijk worden gemaakt welke risico’s de organisatie accepteert of niet vanuit haar risicofilosofie.

Risicofilosofie

Omschrijving

Betekenis/consequenties

Avers

We vermijden risico’s
zo veel als mogelijk

  • Zeer lage bereidheid om onzekerheid te accepteren
  • Beleid is gericht op zo veel mogelijk voorkómen van het risico. Activiteiten die het risico veroorzaken worden eventueel gestaakt

Defensief

We geven er de
voorkeur aan weinig risico’s te lopen

  • Bereid om enige onzekerheid te accepteren, bij voorkeur zo beperkt mogelijk
  • Beleid is gericht op beheersing van het risico, waarbij het zekere voor het onzekere genomen wordt

Neutraal

We wegen risico’s en kansen tegen elkaar af, en nemen dan een besluit

  • Bereid om onzekerheid te accepteren als de potentiële voordelen groter zijn dan de potentiële risico’s/nadelen
  • Beleid is gericht op beheersing van het risico, waarbij kosten en baten van beheersmaatregelen afgewogen worden

Offensief

We accepteren risico’s, ook als de voordelen onzeker zijn

  • Bereid om onzekerheid te accepteren, ook als de potentiële voordelen onzeker zijn
  • Beleid is gericht op (beperkte) beheersing van het risico vooraf, en daarnaast op bewaken van de restrisico’s

Risico
zoekend

We zijn bereid om risico’s aan te gaan en actief op te zoeken

  • Bereid om een hoge mate van onzekerheid te accepteren en om extra te investeren in activiteiten die het risico veroorzaken
  • Beleid is gericht op het bewaken van het risico

Huidige en gewenste risicofilosofie

In het bepalen van de risicofilosofie van de organisatie kan het zinvol zijn om stil te staan bij zowel de huidige risicofilosofie als de gewenste risicofilosofie. Het kan namelijk zijn dat de huidige filosofie afwijkt van datgene wat wenselijk is voor de organisatie om haar strategie en doelstellingen te bereiken, waardoor de organisatie te defensief of juist te offensief is. Het is zinvol hierover de dialoog te voeren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze aanpak om uw risicofilosofie te definiëren? Neem dan contact op met Marc Breij. In een oriënterend komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak