Morgen is vandaag

Strategische risicokaart corporatiesector 2023

Woningcorporaties bevinden zich in een uitdagende wereld die bol staat van ambities op het gebied van nieuwbouw en duurzaamheid, maar waar de middelen om deze ambities te realiseren begrensd zijn. Hierbij zorgen de Nationale Prestatieafspraken (NPA), regiodeals en het klimaatakkoord voor extra druk om de maatschappelijke opgaven versneld te realiseren. Ook minister De Jonge zet vol in op een versnelling. Daarnaast hebben de gestegen rente en bouwkosten een directe impact op de investeringscapaciteit van corporaties, terwijl inflatie en prijsstijgingen de portemonnee van de huurder raken. Een toenemende vluchtelingenstroom en de oorlog in Oekraïne verhogen verder de druk op de woningmarkt. Kortom, volop beweging in de omgeving.

In het artikel ‘Morgen is Vandaag’ gaan we in op de ontwikkeling van de strategische risico’s waarbij we in deze editie een onderscheid maken tussen risico’s die zich op korte en lange termijn openbaren. Over de jaren heen zien we in ons onderzoek namelijk een bias of vooringenomenheid om te reageren op de korte termijn problematiek en deze als hoog risico te beoordelen (wereld van vandaag) en worden langere termijn onzekere ontwikkelingen en risico’s stelselmatig als laag beoordeeld en daarmee mogelijk onderschat (wereld van morgen).

“Het rapport is niet alleen feitelijk, maar op onderdelen prikkelend en uitnodigend om over na te denken. Op die manier biedt het rapport ook een (denk)richting voor de lezer en/of zijn organisatie om dit om te zetten naar een gewenste dynamiek van morgen. – Arnold Pureveen – Directie Woonzorg Nederland”

In de afgelopen maanden hebben wij onze Strategische Risicokaart voor de Corporatiesector geüpdatet.  Aan de hand van een enquête en gesprekken onder 60 bestuurders, directie/management team leden en commissarissen van een rijkgeschakeerd palet aan woningcorporaties, enkele toezichthouders en deskundigen uit de sector, hebben wij een onderzoek gedaan naar de strategische risico’s van de corporatiesector. Hierbij hebben wij de deelnemers aan het onderzoek gevraagd om een inschatting te maken van de belangrijkste risico’s voor de corporatiesector als geheel aan de hand van een vooraf opgestelde lijst van 20 risico’s.

“Helder verhaal en ook weer interessant voor onze RvC als follow up van een eerdere sessie over risicomanagement begin dit jaar. Zo houden we het onderwerp op de agenda. – Iets Postma – manager Bedrijfsvoering Woonconcept”

De resultaten van het onderzoek hebben wij uitgewerkt in bijgaand artikel ‘Morgen is Vandaag – Strategische risico’s Corporatiesector 2023′, waarmee we bestuurders en managers van corporaties inzicht geven in de risico’s en uitdagingen in de corporatiesector zoals hun collega’s deze zien. Hiermee ondersteunt het de strategische beleidsvorming binnen de eigen corporatie. Voor de interne toezichthouders van corporaties is het goed om zich bewust te zijn dat deze strategische risico’s en dilemma’s spelen, zodat ze kunnen toezien op en de bestuurders kunnen helpen bij de besluitvorming door de juiste vragen te stellen. Ook voor andere belangenhouders, zoals gemeenten, huurdersverenigingen en externe toezichthouders is het belangrijk om zich te realiseren dat woningcorporaties met deze risico’s en uitdagingen te maken hebben en daarom keuzes moeten maken.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de resultaten van ons onderzoek naar de strategische risico's in de corporatiesector, of wilt u voor uw eigen corporatie die risico's van vandaag en morgen in beeld brengen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Marc Breij.
Maak een afspraak