Onderzoek: Strategische risicokaart corporatiesector 2021

De maatschappelijke taak van een corporatie en van de corporatiesector als geheel is het realiseren van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Om deze taak uit te voeren streven corporaties doelstellingen op verschillende terreinen na, zoals maatschappelijke, financiële en vastgoeddoelstellingen. Strategisch risicomanagement draagt bij aan het bereiken van die doelstellingen, enerzijds door de corporatie in staat te stellen kansen te benutten, en anderzijds door risico’s bewust en beheerst te nemen.

De Strategische Risicokaart 2021 is een update van de Strategische Risicokaart 2019 en is opgesteld aan de hand van een enquête onder 42 bestuurders en directie/management team leden van een rijk geschakeerd palet aan woningcorporaties, enkele toezichthouders en deskundigen. We hebben deelnemers aan het onderzoek gevraagd om een inschatting te maken van de belangrijkste risico’s voor de corporatiesector als geheel aan de hand van een vooraf opgestelde lijst van 20 risico’s.

De resultaten van het onderzoek hebben wij uitgewerkt in dit artikel, waarmee wij bestuurders van corporaties inzicht geven in de risico’s en uitdagingen in de corporatiesector zoals deze door hun collega’s worden gezien. Hiermee ondersteunt het de strategische beleidsvorming binnen de eigen corporatie. Voor de interne toezichthouders van corporaties is het goed om zich bewust te zijn dat deze strategische risico’s en dilemma’s spelen, zodat ze kunnen toezien op en de bestuurders kunnen helpen bij de besluitvorming door de juiste vragen te stellen. Ook voor andere belangenhouders, zoals gemeenten, huurdersverenigingen en externe toezichthouders, is het belangrijk om zich te realiseren dat woningcorporaties met deze risico’s en uitdagingen te maken hebben en keuzes moeten maken: “Balanceren tussen ambities en middelen”.

Download hier het onderzoek

Download onderzoek