Algemene voorwaarden Accent Advies B.V.

Artikel 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer en leveringen.

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht heeft aangenomen, in deze voorwaarden Accent Advies B.V.
 2. Alle leveringen worden geacht te geschieden ter plaatse van vestiging van de opdrachtnemer, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 4. Een eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.
 5. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden opdrachtnemer en opdrachtgever geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
 6. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes van opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. beschikbaar zijn gesteld, is de opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 4. Opdrachtgevers, zijnde consumenten, hebben te allen tijde een bedenktermijn van 14 dagen na tot standkoming van de overeenkomst, waarin zij kosteloos en zonder opgave van reden de overeenkomst kunnen annuleren.

Artikel 3. Wijziging in de opdracht.

 1. De meerkosten verband houdende met wijzigingen in de opdracht van welke aard dan ook, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Deze wijzigingen en de daarmee verband houdende kosten, worden met de opdrachtgever besproken.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.
 3. Wijzigingen in een opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht een voorstel tot wijziging van de opdracht te weigeren, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4. Gegevens en eigendommen van de opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens en zaken aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

 1. Informatie die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer wordt verstrekt, wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld.
 2. Opdrachtgever dient voor eigen rekening zelf zorg te dragen voor verzekering van alle zaken die hij aan opdrachtnemer beschikbaar stelt.

Artikel 5. Eigendommen van de opdrachtnemer.

 1. Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beeld- en gegevensdragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en negatieffilms, foto’s, digitale bestanden, alsmede moederbanden op magnetische of andersoortige dragers, blijven te allen tijde het eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 6. Auteursrecht, Industrieel eigendomsrecht en reproductierecht.

 1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig ander industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie hiervan.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door de opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, films, modellen e.d. komen toe aan de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtgever verkrijgt van de opdrachtnemer een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de werken, die door de opdrachtnemer in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt. Deze licentie geldt slechts indien de opdrachtgever heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of door zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 4. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnd model, ontwerp, foto etc., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 7. Honorarium, kosten, tarieven.

 1. De honorering van de opdrachtnemer geschiedt op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen.
 2. Reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derden die in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer worden gemaakt, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 4. Het door opdrachtgever verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedeclareerd. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
 5. De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Artikel 8. Betaling.

 1. Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Alle betalingen dienen giraal te worden overgemaakt op de door de opdrachtnemer aan te geven bankrekening.
 3. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering c.q. aanvang van de werkzaamheden voldoende zekerheid voor de betaling van de werkzaamheden te verlangen. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken c.q. niet aan te vangen, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim en is opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente aan opdrachtnemer verschuldigd.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle goederen en rechten en deze gaan, voor zover bedongen, eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen en diensten, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde openstaande bedrag, met een minimum van 250 Euro.

Artikel 9. Prijswijzigingen.

 1. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van een langdurig raamcontract, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend, nadat de opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

Artikel 10. Retentierecht/verhaal.

 1. De opdrachtnemer, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter zekerheid voor de betaling van al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, onverschillig of het verschuldigde betrekking heeft op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in enige staat van insolventie komt te verkeren of een aanvraag daartoe doet, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 11. Afname.

 1. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verplicht direct na gereed komen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

Artikel 12. Deellevering.

 1. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Overschrijding leveringstermijn.

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 14. Verzuim van de opdrachtgever.

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde uren en materialen, onverminderd zijn recht verdere kosten en schade te vorderen.

Artikel 15. Annuleringen.

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen (documenten) en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.
 2. Voor aanmeldingen voor opleidingen met een open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Annuleringen binnen deze bedenktermijn worden schriftelijk gemeld.

Artikel 16. Beëindiging door de opdrachtnemer.

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden toerekenbaar in verzuim te zijn:
  • in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  • in geval de opdrachtgever van de opdrachtnemer verlangt de opdracht zodanig te wijzigen of uit te voeren dat de integriteit of reputatie van opdrachtnemer in het geding komt;
  • bij faillissement of surseance van betaling c.q. insolventie van hemzelf dan wel zijn onderneming; – bij liquidatie van zijn bedrijf of overlijden van opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever of zijn rechtsopvolgers gehouden te zijn.

Artikel 17. Klachten en vervaltermijn.

 1. Klachten omtrent gebrekkig door opdrachtnemer uitgevoerde opdrachten dienen schriftelijk, binnen 2 maanden na beëindiging van de opdracht, aan opdrachtnemer bekend te worden gemaakt bij de directie van opdrachtnemer. Binnen twee weken ontvangt de opdrachtgever een ontvangstbevestiging van de klacht, waarin de afhandeltermijn wordt vermeld (maximaal een maand). Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de opdrachtgever hiervan binnen de genoemde afhandeltermijn in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en met een indicatie wanneer uitsluitsel kan worden gegeven. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Alle klachten en informatie omtrent deze klachten, evenals informatie over de wijze van afhandelen, zullen worden geregistreerd en tenminste twee jaar worden bewaard.

 1. Indien de opdrachtgever ontevreden is over de afhandeling van de klacht, kan de opdrachtgever zich richten tot een onafhankelijke persoon, mevrouw Mr E.C.C. Simon Thomas, die de ontvangen klacht vertrouwelijk zal behandelen en na onderzoek van de klacht een uitspraak doet die bindend is voor alle partijen.
 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet reeds in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover heeft beschikt.
 3. Opdrachtnemer dient door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld gebrekkig geleverde zaken en of diensten te herstellen.
 4. Opdrachtnemer heeft ten aanzien van de met opdrachtgever overeengekomen opdracht een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis, met andere woorden opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren met de zorg en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd.

Artikel 18. Overmacht.

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van het personeel van de opdrachtnemer c.q. door opdrachtnemer ingehuurde derden ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht heeft op vergoeding van kosten en schaden.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 19. Beperking aansprakelijkheid.

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het laagste van de hierna genoemde bedragen, zijnde hetzij het met de opdracht gemoeide factuurbedrag, hetzij het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering waarop opdrachtnemer aanspraak kan doen gelden, te vermeerderen met het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering heeft.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen, informatie of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot directe schade voortvloeiende uit de uitvoering van een opdracht waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20. Toepasselijk recht.

 1. Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.