Risicocultuur duidelijk in beeld en bespreekbaar gemaakt

Onder invloed van schandalen en fraudes is de aandacht voor risicocultuur de afgelopen jaren fors gegroeid. Met de financiële sector voorop, komt ook bij andere organisaties steeds meer aandacht voor risicocultuur en ‘soft controls’. Toch weten nog maar weinig organisaties dit concreet te maken en er actief op te sturen.

Risicocultuur in kaart brengen

Accent Advies heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de risicocultuur binnen uw organisatie in kaart te brengen. Hierbij maken we gebruik van een enquête, beoordelen we documenten en houden we diepte-interviews met medewerkers en leidinggevenden binnen de organisatie. Dit leidt uiteindelijk tot een risicocultuurkaart waarin de positie van de organisatie ten opzichte van de hard en soft controls inzichtelijk wordt gemaakt.

De relatie tussen organisatiecultuur en risicocultuur

Organisatie cultuur en risicocultuur zijn sterk aan elkaar gerelateerd. De cultuur van de organisatie wordt gevormd door het geheel aan normen en waarden, houdingen en gedragingen die op alle niveaus van de organisatie worden uitgedragen en nageleefd. De risicocultuur beschouwt de organisatiecultuur door een ‘risicobril’ en benoemt díe aspecten van de organisatiecultuur die invloed hebben op de wijze waarop individuen en teams in de organisatie omgaan met risico’s en de beheersing daarvan.

Soft & hard controls

Risicocultuur is een samenspel van ‘hard controls’ en ‘soft controls’ binnen de organisatie. Voorbeeldgedrag en een lage drempel om integriteitskwesties aan te kaarten zijn belangrijke soft controls in een organisatie. Maar ook hard controls, zoals het risicobeleid, opleidingen en processen, beïnvloeden de risicocultuur sterk. Accent Advies heeft deze elementen samengebracht in een Risicocultuurmodel. Op basis van twintig vragen aan medewerkers en leidinggevenden, wordt duidelijk wat de sterke en zwakkere elementen zijn van de risicocultuur.

Verrassende inzichten

Wij verdiepen dit sterkte/zwakte-beeld verder door interviews te houden en door documentatie te bekijken. Ook voeren we benchmark-onderzoek uit. Met al dit materiaal formuleren we stellingen die we voorleggen aan het bestuur en aan het managementteam. Deze stellingen dienen om de dialoog te kunnen voeren over de huidige en de gewenste risicocultuur. Accent Advies faciliteert de dialoog over verbeterpunten en de wijze waarop de organisatie deze kan realiseren. Het onderzoek naar de risicocultuur en soft controls van een organisatie levert soms verrassende inzichten op. Bovendien maakt deze methode het mogelijk om zaken ter tafel te brengen, óók als ze voorheen onbesproken bleven.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe wij de risicocultuur voor uw organisatie in kaart kunnen brengen? Lees dan bijgaand artikel over onze aanpak.
Download artikel