Risicocultuur

Risicocultuur tastbaar maken

Bestuurders en toezichthouders van organisaties onderkennen steeds meer het belang van een gezonde risicocultuur. Een eenzijdige focus op interne risicobeheersings- en controlesystemen – de harde kant van risicomanagement – is niet voldoende. Het succesvol beheersen van risico’s en bereiken van de doelstellingen van de organisatie staat of valt met de houding en het gedrag: hoe gaat men in de organisatie om met risico’s als je niet kijkt.

Risicocultuur, of risk culture, omvat het geheel van normen, de houding en het gedrag van individuen en groepen in de organisatie die bepalen hoe zij omgaan met het identificeren, begrijpen, bespreken, en acteren op de risico’s waarmee de organisatie geconfronteerd wordt c.q. die de organisatie neemt.

Risicocultuur kent vele facetten en ontwikkelt zich continu in de veranderende omgeving waarin organisaties moeten opereren.  Het fundament voor onze aanpak ligt in een risicocultuur model dat de dimensies en aspecten van risicocultuur weergeeft en logisch bij elkaar brengt. De dimensies in het model zijn:

risicocultuur

Klik voor vergroting

  • Het leiderschap (inclusief voorbeeldgedrag) van het bestuur en management
  • Het raamwerk van beleid, procedures en systemen voor de beheersing van risico’s
  • De wijze van aansturing en ontwikkeling van medewerkers in de organisatie
  • De mate van inzicht, transparantie en tegenspraak in de besluitvorming over risico’s
  • De wijze waarop verantwoordelijkheden voor risico’s in de organisatie zijn belegd

Organisaties in een verscheidenheid aan sectoren zijn zoekende naar manieren om grip te krijgen op hun risicocultuur. Dit is niet beperkt tot organisaties in de financiële sector, waar het thema al enige jaren op de agenda staat. Ook in andere sectoren, zoals bij woningcorporaties en zorginstellingen, wordt van bestuur en toezichthouders verlangd dat zij aandacht besteden aan de cultuur en soft controls in de organisatie. In zijn algemeenheid geldt dat de principes van ‘good governance’ verlangen dat hier aandacht voor is, zo is ook te lezen in de recent geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code.

Met onze aanpak ondersteunen wij onze klanten met het meetbaar maken van de risicocultuur in de organisatie.